23.06.2013

Nokian KrP liigapelaajat kautta-aikain
NimiOTTMAASYÖPISRM
Henri Johansson10214410124519
Sami Nyman64754011518
Veli-Matti Hynynen5247237015
Matti Koskela7619517010
Heikki Rantala7429406973
Jarkko Lakanen8825315614
Niko Nordlund5911425325
Osmo Reentilä9934134716
Benjamin Reusser4327184510
Miika Nieminen4617244120
Timo Johansson231920396
Visa Rikala909293816
Janne Salonen401420349
Johannes Jokinen24151732
Petri Widgren2617122917
Janne Suoniemi8017112810
Teemu Häkkinen2415122731
Jonne Haapasalo311311244
Jan Lehmussola341572221
Tommi Merto23148226
Arto Mikkonen24101020
Yrjö Taajamaa461091954
Lasse Salminen239101910
Toni Katajisto26107178
Jani Rajala90132158
Tomi Sarajärvi42861432
Jan Jelinek209413
Juuso Meriläinen2176138
Timo Kettunen20841215
Pavel Brus45751216
Sami Vatanen23741112
Roope Hietalahti44561114
Mikko Repo266410
Risto Parikka22551020
Markus Vuorinen53371029
Joel Vataja51371016
Henri Kämäräinen1628106
Jesse Vainio555380
Pekka Leppänen4225716
Rene Andersson3625714
Jukka-Pekka Taskinen1824614
Tuomas Mustakallio173252
Tomi Rissanen6032512
Jussi Pietilä123252
Turkka Lehtinen4323514
Miika Mikkola232358
Kara Tilhe23123
Michael Fager24123
Mikko Raivio82022
Janne Viitala51120
Kari Lindberg81124
Ville Kangasmäki160222
Ville Ollikainen81010
Jare Koskela170110
Matti Tuomiranta500110
Pasi Järvinen1100112
Karim Derdar100000
Pietari Huhtinen20000
Aki Hänninen10000
Simo Jarva180000
Jan Joensivu30000
Teemu Kullas10000
Aki Kytöaho130000
Ossi Lahti330000
Henry Lintusaari20000
Eero Makkonen250000
Mikko Salkinoja
Vesa Sorvaniemi30000
Juho Vartiala20000
Mikko Vuorinen180000
Marko Vähätalo130002

Tilastosta puuttuu muutaman pelaajan kauden 2012-13 ottelumäärä sekä kaikkien rangaistusminuutit kaudelta 2012-13, johtuen salibandyliigan kotisivujen päivityksestä.